Katino.lt pirkimo-pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo-pardavimo taisyklės(toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir Ramūno Katino valdomos elektroninės parduotuvės „katino.lt“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Šiose Taisyklėse taip pat įvardijamos prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu „katino.lt“ internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Su pakeitimais, taisymais ar papildymais Pirkėjas gali susipažinti kiekvieną kartą prieš patvirtindamas pirkimo užsakymą.

 

2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje prekių užsakymo formoje paspaudžia mygtuką „Pirkti dabar“ ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

2.2. Kiekviena pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra registruojama ir saugoma „katino.lt“ elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.

 

3. Asmens duomenų saugumo garantija

3.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, turi nurodyti užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami tik prekių pardavimo elektroninėje parduotuvėje „katino.lt“ tikslais ir nebus atskleisti tretiesiems asmenims. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

 

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „katino.lt“ elektroninėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, internetinės parduotuvės nustatyta tvarka bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4.2. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo(jei tokia yra) kainą.

4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai pranešdamas Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis LR Vyriausybės 2014 m. liepos mėn. 22 d. nutarimu Nr. 738.

 

5. Pardavėjo teisės ir pareigos

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, šių Taisyklių numatytomis sąlygomis ir pristatymo terminais.

 

6. Prekių kainos ir pristatymas

6.1. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje „katino.lt“ nurodomos eurais.

6.2. Visi apmokėjimo už prekes būdai ir tvarka, prekių pristatymo būdai ir terminai pateikiami prekių užsakymo formoje. Pristatymo terminai yra preliminarūs ir netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių. Tokiu atveju Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą ir su Pirkėju derinamos tinkamiausios prekių pateikimo sąlygos.

6.3. Jei Prekės pristatomos tiesiai Pirkėjui, pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas siuntos privalo nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad perduotos siuntos pakuotė yra tvarkinga ir nepažeista, siunta yra be defektų, prekių kiekis, kokybė(kiek tai galima nustatyti vizualiai), asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas.

 

7. Prekių grąžinimas

7.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti ne maisto prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo. Pavyzdinė sutarties atsisakymo forma pateikiama čia: http://www.katino.lt/grazinimas

7.2. Taisyklių 7.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.

7.3. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nenaudota, prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, nesuplėšyta pakuotė ir kt.). Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą. Už daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas.

7.4. Pirkėjas negali pasinaudoti Taisyklių 7.1 punkte numatyta teise atsisakyti sutarties, kai sutartis sudaryta dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas (tokiomis prekėmis laikomi visi šalto spaudimo aliejai, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal nustatytą temperatūrinį režimą ir kt. maisto produktai). Šiuo atveju pirkėjas privalo kreiptis ne vėliau, kaip per 24 valandas nuo prekių pristatymo el. paštu: info@katino.lt arba telefonu: +370 686 48432. Jei Pirkėjas kreipiasi vėliau nei nurodytas terminas, mes neįspareigojame Pirkėjo skundo spręsti Pirkėjo naudai.

 

8. Prekių garantija (ne maisto produktams)

8.1. Parduotų ne maisto prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Civilinio kodekso 6.362 ir 6.363 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis.

8.2. Pardavėjas visais atvejais garatuoja daiktų kokybę (garantija pagal įstatymą). Visoms asmeninio vartojimo prekėms suteikiamas 24 mėn. garantinis laikotarpis. Pardavėjas atsako už daikto trūkumus Prekei sugedus garantiniu laikotarpiu, remontas atliekamas nemokamai.

8.3. Prekes garantiniam remontui Pirkėjas pristato pats savo lėšomis adresais, nurodytais pirkimo dokumentuose.

8.4. Prieš pradėdami naudoti prekę, atidžiai perskaitykite naudojimosi instrukciją.

Dėmesio: Gamintojo garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekių dalims.

 

9. Atsakomybė

9.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

9.2. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

9.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

 

10. Apsikeitimas informacija

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais adresais.

 

11. Baigiamosios nuostatos

Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/